Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mopswagrowiec.naszbip.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (MOPS) są publikowane w dziale Sprawozdania.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W stosunku do strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 27.01.2020 r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, http://checkers.eiii.eu . Z przeprowadzonego testu wynika, że strona mopswagrowiec.naszbip.pl spełnia wymagania w 100%. Strona www.mopswagrowiec.pl spełnia wymagania w 99,85 %. Stwierdzone niezgodności (2 odsyłacze bez treści i tytułu oraz brak tytułu w odsyłaczach do serwisów Twitter i Facebook) dotyczą elementów, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.1 (Podwójne A).
Serwis powinien być rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data publikacji strony mopswagrowiec.naszbip.pl: 2017.03.02
Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 2020.01.27
Treść strony jest aktualizowana na bieżąco.
Deklarację sporządzono dnia: 2020.01.27
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021.02.11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: MOPS w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec; tel.: +48 67 262 08 85; e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu
Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.1.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwag na jej temat prosimy o kontakt osobisty, pisemny, telefoniczny lub mailowy.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 4c oraz budynek Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym zakresie:

 • wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze,
 • wejścia do budynków znajdują się na poziomie gruntu, co umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich,
 • przy budynku przy ul. Krótkiej 4c znajduje się plac manewrowy (brak wydzielonych miejsc parkingowych),
 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • toaleta w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • w budynkach nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynkach nie ma obszarów kontroli, na zewnątrz budynku przy ul. Krótkiej 4c i na korytarzu jest zainstalowany monitoring wizyjny,
 • w budynkach w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje

Liczba wyświetleń: 705
Utworzono dnia: 27.01.2020

Historia publikacji

 • 31.03.2021 15:18, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 24.03.2021 10:47, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 12.02.2021 07:47, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności