Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec

 

Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”)

informujemy, że

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby postępowań administracyjnych oraz innych czynności podejmowanych przez tutejszy Ośrodek:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, REGON: 004612088, tel.: 672620885, e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu;
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski, MOPS w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu ;
 3. Dane są przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g Rozporządzenia, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie obowiązujących przepisów prawa (odpowiednie akty prawne prawne są wskazywane w decyzjach i innych pismach);
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, o których mowa w punkcie 3, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami archiwizacji oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, wstrzymanie wypłat świadczeń lub nieudzielenie pomocy, a w przypadku dłużników alimentacyjnych – uznanie za uchylającego się od zobowiązań;
 9. Dane mogą być pozyskiwane drogą elektroniczną lub pisemnie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny lub bezpośrednio, odpowiednio od organów podatkowych, organów egzekucyjnych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, z systemu informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Dane mogą być pozyskiwane również od innych uczestników postępowań administracyjnych, wierzycieli i dłużników alimentacyjnych, pracodawców oraz od innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych obowiązanych do udzielania informacji na podstawie przepisów prawa;
 10. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;
 11. Aktualna wersja niniejszej informacji będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka: www.mopswagrowiec.naszbip.pl .

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start

Informujemy, że w związku z przeniesieniem realizacji świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu od dnia 01 stycznia 2020 r. zmianie uległ również administrator danych osobowych w tym zakresie. Nowym administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, REGON: 004612088, tel.: 672620885, e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski, MOPS w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu .

Poniżej można pobrać szczegółową klauzulę informacyjną dotyczacą przetwarzania danych w tych obszarach.

Data publikacji ogłoszenia:29.01.2020 r.


 

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO - dodatek węglowy

Utworzono dnia 19.08.2022, 09:54

Klauzula informacyjna RODO - dodatek osłonowy

Utworzono dnia 05.01.2022, 16:30

Klauzula informacyjna RODO 500+ i dobry start

Utworzono dnia 29.01.2020, 09:42

Klauzula informacyjna RODO - ogólna

Utworzono dnia 18.06.2019, 08:56

Informacje

Liczba wyświetleń: 877
Utworzono dnia: 24.05.2018

Historia publikacji

 • 19.08.2022 09:54, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna RODO - dodatek węglowy
 • 05.01.2022 16:30, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna RODO - dodatek osłonowy
 • 29.01.2020 09:49, Administrator
  Edycja strony: Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)