Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec

 

Pozostałe ogłoszenia

16 kwietnia 2020 r.

                           Program "Opieka wytchnieniowa – edycja 2020"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu planuje przystąpić w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby mailowo na adres: mops@mops.wagrowiec.eu lub telefonicznie: 665-640-864 w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ważne ! Informujemy, że zgodnie z wytycznymi programu kosztami niekwalifikowanymi zadania jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,944,ogloszenie-o-planie-wsparcia-na-2020-rok

 

29 styczeń 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start

Informujemy, że w związku z przeniesieniem realizacji świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu od dnia 01 stycznia 2020 r. zmianie uległ również administrator danych osobowych w tym zakresie. Nowym administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, REGON: 004612088, tel.: 672620885, e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski, MOPS w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu .

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO
dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi
świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, REGON: 004612088, tel.: 672620885, e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu;
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski, MOPS w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, e-mail: iod@mops.wagrowiec.eu;
 3. Dane są przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g Rozporządzenia, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (odpowiednie akty prawne są wskazywane w decyzjach i innych pismach);
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, o których mowa w punkcie 3, w tym obowiązku archiwizacyjnego (10 lat licząc od miesiąca stycznia następującego po zakończeniu realizacji świadczeń, o ile nie nastąpi konieczność weryfikacji prawa do świadczeń lub ich zwrotu w przypadkach przewidzianych prawem);
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, o ile jest to zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami archiwizacji oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub wstrzymanie wypłat świadczeń;
 9. Dane mogą być pozyskiwane drogą elektroniczną lub pisemnie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny lub bezpośrednio, odpowiednio od organów podatkowych, organów egzekucyjnych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, z systemu informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Dane mogą być pozyskiwane również od innych uczestników postępowań administracyjnych, pracodawców oraz od innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych obowiązanych do udzielania informacji na podstawie przepisów prawa;
 10. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;
 11. Aktualna wersja niniejszej informacji będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka www.mopswagrowiec.naszbip.pl .

17 listopad 2016 r.

Nabór na opiekunów prawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu ogłasza nabór na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
17 listopad 2016 r.

Treść ogłoszenia

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 16860
Utworzono dnia: 06.03.2017

Historia publikacji

 • 16.04.2020 16:32, Administrator
  Edycja strony: Pozostałe ogłoszenia
 • 16.04.2020 16:29, Administrator
  Edycja strony: Pozostałe ogłoszenia
 • 16.04.2020 16:29, Administrator
  Edycja strony: Pozostałe ogłoszenia